Göteborg Dykeriteknik – Er partner inom marina entreprenader.

Göteborgs Dykeriteknik har kvalitet, kompetens och miljön i fokus. Vill du veta mer? Hör av dig så kan vi berätta mer om hur vi arbetar.

Göteborg Dykeriteknik AB utför ett arbete vid en betongbrygga

Om oss

En industrihamn med en kontainer med Göteborgs Dykeriteknik på sidan

Historia

Göteborgs Dykeriteknik AB (GDA) är ett företag som utför marina installationer och entreprenader i och i anslutning till vatten. Företaget har en historia som sträcker sig tillbaka ända till 1959 och är därmed ett av Sveriges äldsta företag inom undervattensarbeten.

Företaget har bevarat och utvecklat kompetenser och erfarenheter i nära 60 år. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av marina anläggningsprojekt och sjöentreprenadverksamhet. Vi är stolta över den specialistkompetens som återfinns inom GDA. Den samlade erfarenheten ger oss en styrka att utföra alla förekommande typer av undervattensarbeten.

Kvalitetspolicy

Göteborgs Dykeriteknik utför marina anläggningsarbeten och dykeri. Företaget utvecklar, bygger och underhåller den marina infrastrukturen. De installationer vi skapar utgör en del av samhällets vitala funktioner och vi tar stort ansvar för kvaliteten för vår del i denna leverans.

Vår kvalitetspolicy skall säkerställa att arbetena vi utför levereras i rätt kvalitet och att de genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. Uppfyllandet av våra kunders förväntningar är avgörande.

Vår kvalitetspolicy och efterföljandet av våra principer omfattar alla våra anställda och de som vi anlitar på våra arbetsplatser.

Vi vill vara ledande inom marin anläggning och dykeri

Våra kunders behov utgör grunden för vår verksamhet. Vi vill vara den mest uppskattade samarbetspartnern inom vår bransch. Varje projekt påverkar våra framtida möjligheter.

Vi är lyhörda för våra kunders behov

Vi lyssnar aktivt efter våra kunders behov. Vi säkerställer att vi förstår vad som förväntas och anpassar vår leverans därefter. Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå men arbetar aktivt med att finna metoder och tekniska samt operativa lösningar utöver det som normer och lagar kräver.

Vi arbetar aktivt med arbetssätt och förslag till lösningar

Baserat på vår erfarenhet ger vi förslag till lösningar och metoder som ger våra kunder mervärden. Kontinuerligt förbättringsarbete av verksamheten och våra processer säkerställer ledarskap i en föränderlig omvärld.

Vi vill uppfattas som en kompetent partner

Vi säkerställer organisationens kompetens genom utbildning och systematiskt förbättringsarbete, delaktighet och erfarenhetsutbyte.

Vi tar ansvar för vår leverans och för vårt genomförande

Vi tar ansvar för vår leverans direkt och indirekt. Därför ställer vi höga krav, inte bara på oss själva utan även på våra underentreprenörer och andra samarbetspartner.

Miljöpolicy

Göteborgs Dykeriteknik utvecklar, bygger och underhåller den marina infrastrukturen så att flöden av människor, produkter och förnödenheter möjliggörs på ett miljömässigt säkert sätt. De installationer som vi bygger, anpassar eller underhåller utgör en del av samhällets vitala funktioner.

Göteborgs Dykeritekniks miljöpolicy skall säkerställa att arbetena vi utför görs i enlighet med gällande miljölagstiftning samt med målet att överträffa gällande lagar och förordningar. Genom vårt arbete vill vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av samhället vi lever i.

Vår miljöhänsyn omfattar både vad och hur vi bygger samt sättet vi genomför det på. Våra mål är att vara ledande inom genomförandet av marina anläggningsarbeten samt att det vi bygger och producerar åt våra kunder ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Var och en som arbetar inom Göteborgs Dykeriteknik följer principerna nedan.

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav som gäller för vår verksamhet.
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.
  • Vår målsättning driver oss framåt Vi höjer nivån på vårt gröna byggande från år till år, det som är grönt idag är inte grönt i morgon. Därför har vi högt uppsatta miljömål som vi följer upp för att ytterligare utveckla våra arbetssätt och verktyg för ständig förbättring.
  • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete. Delaktighet, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt att arbeta är viktiga delar i att nå våra miljömål.
  • Vi har höga mål. Vi följer lagar, förordningar och kontraktskrav som en miniminivå. Vi arbetar aktivt med att finna metoder och tekniska samt operativa lösningar utöver det som normer och lagar kräver.
  • Vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan direkt och indirekt. Därför ställer vi höga krav, inte bara på oss själva utan även på våra underentreprenörer och andra samarbetspartners.